Via de gemeente Woerden ontving MIMAX vandaag, 8 juni 2015 , onderstaande brief.

Het zou fijn zijn wanneer u MIMAX wilt laten weten, of er signalen vanuit onze doelgroep zijn, nu er aan aantal wijzigingen zijn doorgevoerd m.b.t. de compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.
Wilt u uw reacties aan het adres van MIMAX sturen: ineke1111@ziggo.nl
Bij voorbaat onze dank.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw Korver,


Wij hebben nog niet eerder contact gehad, maar sinds een jaar ben ik beleidsadviseur met als aandachtsgebieden inkomensondersteuning (waaronder de financiële ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten) schuldhulpverlening en vluchtelingenwerk. Ik benader u omdat ik graag wil weten of en zo ja, welke signalen MIMAX vanuit haar doelgroep ontvangen heeft nu er aan aantal wijzigingen zijn doorgevoerd m.b.t. de compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.


Toelichting
Sinds 1 januari is de financiële ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten een taak van de gemeente geworden. Deze "financiële ondersteuning" komt in de plaats van de regelingen Compensatie Eigen Risico, tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de afschaffing van de categoriaal bijzondere bijstand. Alle regelingen waren compensatieregelingen voor de - eventuele - meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maakten. De gemeente ontvangt hiervoor ongeveer 40% van het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar had.
Gebaseerd op dit beperkte budget heeft de gemeente Woerden de volgende keuzes gemaakt:
De gemeente Woerden heeft - net als vele gemeenten - gekozen om de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering in te zetten als vervangende regeling vanwege - kort uitgelegd - de uitgebreide en uitstekende dekking (waaronder vergoeding van eigen bijdragen tot een bepaald bedrag) en de mogelijkheid tot herverzekeren eigen risico tegen een zeer scherpe premie.
Iedere inwoner van Woerden met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm heeft toegang tot deze collectieve verzekering.
Chronisch zieken en gehandicapte inwoners met meerkosten krijgen een extra premiebijdrage van € 15 per maand. De gemeente beoordeelt via een maatwerkgesprek of dit het geval is. Vervolgens betaalt Ferm Werk - die de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering voor de gemeente uitvoert - de extra premiebijdrage uit aan de inwoner.
Eind 2014 hebben ongeveer 3.800 inwoners van Woerden uit deze doelgroep een brief gehad waarin deze regeling werd uitgelegd. Daarnaast heeft algemene communicatie over deze regeling plaatsgevonden.
De gemeenteraad van Woerden is met deze regeling akkoord gegaan, maar heeft wel gevraagd om een evaluatie van dit beleid. Daarom vraag ik u of u op het hier boven gestelde antwoord kunt geven. Ik zie u antwoord graag zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk 18 juni, tegemoet. Het gaat immers om signalen die u al bereikt zouden moeten hebben.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Corina Kraan
Beleidsadviseur Team Onderwijs, Welzijn en Zorg
Tel.nr: 06-83338358
b.g.g. 14 0348
werkt op:
maandag van 8.45 tot 15.15 uur
dinsdagochtend
donderdag van 9.15 tot 17.45 uur


De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.